Mano aukščiau esantis parašas man yra atpažįstamas, jis yra panašus į mano realų fizinį parašą. Patvirtinu, kad juo pasirašytas dokumentas yra traktuojamas kaip teisiškai galiojantis ir prilyginamas originaliai pasirašytam dokumentui.

Taisyklės

Vienas iš vaiko tėvų / kitas vaiko įstatyminis atstovas ar vaiką lydintis įgaliotas pilnametis asmuo, kuris veikia tėvų/kito vaiko įstatyminio atstovo suteikto įgaliojimo pagrindu, pasirašydamas šį sutikimą patvirtina, kad: Perskaitė ir susipažino su Vaikų edukacinio pramogų centro „CurioCity“ (toliau vadinama – „Edukacinis pramogų centras“) taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“), jos jam yra suprantamos ir su jomis sutinka. Taip pat su Edukacinio pramogų centro Taisyklėmis supažindino šiame sutikime įvardintą (-us) atlydėtą (-us) nepilnametį (-čius) vaiką (-us) (toliau – „Vaikas“), kurį (-iuos) jis leidžia į Edukacinį pramogų centrą vieną (-us) ar, kuris (-ie) bus Edukaciniame pramogų centre kartu su tėvais / kitais įstatyminiais atstovais ar juos lydinčiais tėvų / įstatyminių atstovų įgaliotais pilnamečiais asmenimis (toliau – „Už vaiką atsakingas asmuo“). Įsipareigoja tinkamai laikytis Taisyklių ir užtikrina, kad jų laikysis Vaikas, taip pat prisiima visišką atsakomybę už Vaiką bei visą su šių Taisyklių laikymusi ir žalos atsiradimu susijusią riziką. Patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Taisyklės yra skelbiamos viešai Edukaciniame pramogų centre, interneto puslapyje www.curiocity.lt, taip pat jam buvo pateiktos kartu šiuo sutikimu, kaip šio sutikimo sudėtinė dalis. Sutinka, kad Vaikui nesilaikant Taisyklių visa atsakomybė tenka Už vaiką atsakingam asmeniui, palikusiam Vaiką Edukaciniame pramogų centre bei supranta, kad UAB „Educatus“, įmonės kodas 304496988 (toliau – „Operatorius“) nėra atsakinga už žalos, kilusios dėl šių Taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, Vaiko neatsargaus ir / ar pavojingo elgesio, atsiradimą ar atlyginimą. Tinkamai įvertino Edukacinio pramogų centro paslaugas, įrenginius, aplinką, savo bei Vaiko gebėjimus ir galimybes lankytis Edukaciniame pramogų centre ir supranta, jog jame yra veiklų, pramogų, inventoriaus, skirto įvairaus amžiaus vaikams nuo 1 iki 13 metų bei užtikrina, kad Vaikas Edukaciniame pramogų centre naudosis veiklomis, pramogomis ir inventoriumi tinkamai, pagal Vaiko amžių. Geranoriškai, niekieno neverčiamas, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę dėl jo Vaikui ir / ar Edukaciniam pramogų centrui, tretiesiems asmenims jo Vaiko padarytos žalos bei sutinka, kad žemiau nurodytas jo Vaikas būtų įleistas į Edukacinį pramogų centrą vienas be Už vaiką atsakingo asmens priežiūros, ir supranta, kad Edukacinis pramogų centras teikia tik vaikų pramogų organizavimo paslaugas, o ne įprastines vaikų priežiūros ar auklėjimo paslaugas, ir Operatorius nėra atsakingas už Vaiko priežiūrą bei už žalos atsiradimą. Tuo atveju, kai šį sutikimą pasirašęs Už vaiką atsakingas asmuo kartu su Vaiku lankosi Edukaciniame pramogų centre, jis prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę, įsipareigoja nuolat, nepertraukiamai, savo rizika ir atsakomybe stebėti, rūpintis bei prižiūrėti Vaiką, jo elgesį bei sveikatos būklę. Jo į Edukacinį pramogų centrą leidžiamas Vaikas neturi sveikatos ar kitų problemų, dėl kurių Edukaciniame pramogų centre jam ir / ar tretiesiems asmenims gali kilti neigiamų pasekmių. INFORMACIJA APIE FIZINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ Duomenų valdytojas (Mes): UAB „Educatus“, įmonės kodas 304496988, buveinės adresas Islandijos pl. 32, Kaunas, mob. tel. Nr.: 8 688 33202,
 1. p. adresas: info@educatus.lt.
 2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@balticred.com, tel. nr. 8 37 239 017.
 3. Fizinio asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi lankymosi Edukaciniame pramogų centre tikslu, sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, bei tiesioginės rinkodaros tikslu, esant fizinio asmens sutikimui.
 4. Fizinis asmuo turi šias teises: teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti netikslius savo asmens duomenis, teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis  - vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą (ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį), teisę kreiptis į Mus su prašymu, kad fizinio asmens duomenys (jo paties arba vaiko būtų ištrinti (kai tam yra teisės aktuose numatytas teisinis pagrindas), teisę kreiptis į Mus su prašymu, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas (kai tam yra teisės aktuose numatytas teisinis pagrindas), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu (kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisės aktuose numatytas teisinis pagrindas), teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis (nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui). Fizinis asmuo, norėdamas įgyvendinti šiame punkte numatytas savo teises, gali kreiptis į Edukacinį pramogų centrą adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, arba el. p. adresu: info@educatus.lt, taip pat aukščiau nurodytais duomenų apsaugos pareigūno kontaktais.
 5. Tvarkomus fizinio asmens duomenis be atskiro fizinio asmens sutikimo galime pateikti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, draudimo bendrovei ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.
 6. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui teikiamomis tinklalapio dizaino ir administravimo paslaugomis, trečiųjų asmenų teikiamais serveriais, apskaitos paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
 7. Asmens duomenis, pateiktus lankymosi Edukaciniame pramogų centre tikslu, taip pat ir asmens duomenis, pateiktus tiesioginei rinkodarai vykdyti, saugome 3 (tris) metus nuo Sutikimo galiojimo pabaigos. Praėjus 2 metams, fiziniam asmeniui išsiunčiame pranešimą su pasiūlymu atnaujinti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Fiziniam asmeniui sutikimo per 1 mėnesį neatnaujinus, sustabdome naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimą bei praėjus 1 metams sunaikiname asmens duomenis, jeigu asmens duomenys nėra saugomi kitu Duomenų valdytojo privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatytu pagrindu. Jeigu fizinis asmuo atnaujino sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, jo asmens duomenų saugojimo terminas prasitęsia dar tris metus (po 2 metų sustabdant tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimą), jeigu asmens duomenys nėra saugomi kitu duomenų valdytojo privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatytu pagrindu.
 8. Fizinis asmuo gali bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudęs mūsų naujienlaiškyje esančią nuorodą „Atsisakyti gauti naujienlaiškius“, arba į gautą pranešimą trumpąja žinute, atsakęs STOP. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu fizinis asmuo taip pat gali atšaukti kreipdamasis į Edukacinį pramogų centrą adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, arba el. p. adresu info@educatus.lt, taip pat aukščiau nurodytais duomenų apsaugos pareigūno kontaktais. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu bus nedelsiant sustabdytas.
 9. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).
Platesnė informacija apie jūsų duomenų tvarkymą pateikiama internetiniu adresu  www.curiocity.lt/privatumo politika Vaikų edukacinio pramogų centro „CurioCity“ taisyklės
 1. BENDROJI DALIS
Jei kontekstas nereikalauja kitokio interpretavimo, žodžiai ir išsireiškimai, kai jie rašomi iš didžiosios raidės, šiose Taisyklėse turi šias reikšmes: Centro darbuotojas  Edukacinio pramogų centro administratoriai, veiklų koordinatoriai, renginių / švenčių vedėjai ir kiti Edukacinio pramogų centro darbuotojai; Edukacinis pramogų centras   tai 1 500 kv. m dydžio vaikų Edukacinis pramogų centras „CURIOCITY – miestas smalsiems vaikams“, skirtas vaikams nuo 1 iki 13 metų amžiaus, kuris įsikūręs prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“, esančiame Islandijos pl. 32, Kaunas;  Lankytojas   kiekvienas Edukaciniame pramogų centre esantis asmuo, kuris Operatoriaus nustatyta tvarka lankosi Edukaciniame pramogų centre; Operatorius   UAB „Educatus“, adresas Islandijos pl. 32, Kaunas, į. k. 304496988, PVM mok. kodas LT100010845614; Paslaugos    Edukaciniame pramogų centre teikiamos vaikų (nuo 1 iki 13 metų) veiklų ir pramogų organizavimo paslaugos bei kitos su tuo susijusios paslaugos. Vaikų priežiūros ar auklėjimo paslaugos neteikiamos (išskyrus tuos atvejus, kai organizuojama speciali vaikų priežiūros grupė); Taisyklės    Šios Edukacinio pramogų centro taisyklės su visais jos priedais bei vėlesniais pakeitimais ir papildymais; Vaikas    Lankytojas iki 13 metų amžiaus; Už vaiką atsakingas asmuo   Vaiko tėvas (-i), kiti vaiko įstatyminiai (-is) atstovai (-s) ar vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų įgaliotas (-i) pilnametis (-čiai) lydintis (-ys) asmuo (giminaitis, draugas, mokyklos mokytojas, darželio auklėtojas ir pan.). Jei kitaip nereikalauja kontekstas, žodžiai, pavartoti šiose Taisyklėse vienaskaita, reiškia ir daugiskaitą, ir atvirkščiai.  
 1. Šios Taisyklės nustato pagrindinius Edukacinio pramogų centro vidaus tvarkos reikalavimus, Lankytojų aptarnavimo bei buvimo jame tvarką ir kitus su Edukacinio pramogų centro veikla susijusius reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti darnią, saugią bei koordinuotą Edukacinio pramogų centro veiklą ir kiekvieno Lankytojo gerą nuotaiką bei pasitenkinimą teikiamomis Edukacinio pramogų centro paslaugomis.
 2. Esant poreikiui, Operatorius turi teisę priimti individualius nurodymus ir / ar nuostatus Lankytojui tam, kad užtikrintų tinkamą Edukacinio pramogų centro vidaus tvarką, įskaitant, bet neapsiribojant saugumą bei tvarką esant ypatingomis situacijomis.
 
 1. Šių Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems Lankytojams. Kiekvienas Edukacinio pramogų centro lankytojas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nustatytų reikalavimų.
 2. Operatorius turi teisę keisti ar papildyti šias Taisykles, paslaugų kainas, darbo laiką ar, esant būtinumui, uždaryti Edukacinį pramogų centrą be išankstinio perspėjimo.
 3. DARBO LAIKAS, PASLAUGŲ KAINA IR LANKYMOSI BEI BUVIMO EDUKACINIAME PASLAUGŲ CENTRE TVARKA
 4. Edukacinio pramogų centro darbo laiką, teikiamų veiklų ir paslaugų sąrašą bei kainas nustato Operatorius. Edukacinio pramogų centro darbo laikas, teikiamų paslaugų sąrašas ir kainos pateikiamos Edukacinio pramogų centro registratūroje ir interneto svetainėje www.curiocity.lt.
 5. Edukaciniame pramogų centre veiklos ir paslaugos gali būti laikinai neteikiamos dėl techninių kliūčių, pasiekus maksimalų lankytojų skaičių ir / ar kitais atvejais, be išankstinio perspėjimo.
 6. Edukacinio pramogų centro Paslaugos yra skirtos Vaikams nuo 1 iki 13 metų amžiaus. Asmenys nuo 14 metų amžiaus vieni be Vaikų į Edukacinį pramogų centrą neįleidžiami.
 7. Atskiroms Edukacinio pramogų centro veikloms ir pramogoms gali būti taikomi Vaiko amžiaus ir fizinių duomenų apribojimai, nurodyti Edukaciniame pramogų centre veiklos ar pramogos vietoje. Lankytojai privalo laikytis ir nepažeisti šių apribojimų.
 8. Į Edukacinį pramogų centrą gali patekti už Paslaugas sumokėję ir užsiregistravę Lankytojai.
Vaikai iki 1 metų Edukaciniame pramogų centre gali lankytis nemokamai tik su Už vaiką atsakingu asmeniu, kuris prieš tai susimokėjo Edukacinio pramogų centro nustatytą mokestį.
 1. Vaikai nuo 1 iki 4 metų Edukaciniame pramogų centre gali lankytis tik su Už vaiką atsakingu asmeniu.
 2. Vaikai nuo 4 iki 5 metų (imtinai) Edukaciniame pramogų centre gali lankytis su Už vaiką atsakingu asmeniu arba vieni, jeigu už Vaiką atsakingas asmuo pasirašė sutikimą, kad Vaikas Edukaciniame pramogų centre bus vienas be už Vaiką atsakingo asmens priežiūros. Vaikai centre gali lankytis be lydinčių suaugusių asmenų, dėvėdami specialius centro išduodamus skiriamuosius ženklus (ryškią liemenę, apyrankę ar kt.).
 3. Vaikai nuo 6 metų Edukaciniame pramogų centre gali lankytis vieni, kai Už vaiką atsakingas asmuo pasirašė sutikimą, kad Vaikas Edukaciniame pramogų centre bus vienas be Už vaiką atsakingo asmens priežiūros.
 4. Vaikai turintys specialių poreikių, pvz., dėl negalios ar kitų sveikatos sutrikimų, Edukaciniame pramogų centre gali lankytis tik su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis (Už vaiką atsakingu asmeniu).
 5. Registracijos į Edukacinį pramogų centrą metu privaloma Centro darbuotojui, registruojančiam lankytojus, pateikti šiuos asmens duomenis: Vaiko vardą, pavardę, amžių arba gimimo datą, Už vaiką atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (telefono numerį).
 6. Registracijos metu Už vaiką atsakingas asmuo pasirašo sutikimą ir patvirtina, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis pats ir įsipareigoja jų laikytis taip pat su šiomis Taisyklėmis supažindino jo atlydėtą Vaiką ir kartu atėjusius kitus lankytojus įsipareigoja užtikrinti, kad Vaikas ir atėję kiti lankytojai jų laikysis (toliau – „Sutikimas“).
 7. Registracijos metu Sutikimą privalo pasirašyti tik vienas vaiką / vaikus atlydėjęs pilnametis asmuo (Už vaiką atsakingas asmuo). Visi Lankytojai, patekę į Edukacinį pramogų centrą, patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Jeigu Lankytojas yra nepilnametis, su šiomis Taisyklėmis jį privalo supažindinti jo tėvai / kiti vaiko įstatyminiai atstovai / vaiką atlydėję tėvų / įstatyminių atstovų įgalioti pilnamečiai asmenys, kurie įsipareigoja užtikrinti, kad nepilnamečiai vaikai jų laikytųsi.
 8. Vaikai lankymosi Edukaciniame pramogų centre metu visą laiką turi segėti jiems Operatoriaus duotas įeigos apyrankes arba išmaniuosius laikrodžius, arba kitus skiriamuosius ženklus bei negali patys jų nusiimti, privalo saugoti ir atsargiai su jais elgtis, o išsiregistruojant iš Edukacinio pramogų centro juos grąžinti Centro darbuotojams. Už pamestą skiriamąjį ženklą taikomas numatyto dydžio mokestis.
 9. Kilus abejonei dėl Lankytojo amžiaus, Centro darbuotojas turi teisę pareikalauti iš Lankytojo, kad pastarasis pateiktų asmens tapatybės dokumentą (gimimo liudijimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, moksleivio pažymėjimą ar pan.).
 10. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas Vaiką Edukaciniame pramogų centre, privalo įsitikinti, kad Vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Edukaciniame pramogų centre vienam bei žaisti jam su kitais Vaikais. Už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas Vaiką Edukaciniame pramogų centre vieną, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti Vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę.
 11. Dėl pačių Lankytojų sveikatos ir saugumo Edukaciniame pramogų centre draudžiama lankytis Vaikams ir kitiems asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat turintiems atvirų žaizdų ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų jų pačių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl Vaiko ar kito asmens sveikatos, Vaikui ar kitam asmeniui Centro darbuotojas turi teisę nesuteikti galimybės naudotis Edukacinio pramogų centro Paslaugomis.
 12. Lankytojo praleistas laikas Edukaciniame pramogų centre pradedamas fiksuoti nuo to momento, kai Lankytojas, sumokėjęs už Paslaugas, patenka į Edukacinį pramogų centrą pro įeigos vartelius.
 13. Lankytojai / Už vaiką atsakingi asmenys privalo patys sekti savo laiką, praleistą Edukaciniame pramogų centre. Už papildomai praleistą laiką (laikas, už kurį prieš įeinant į Edukacinį pramogų centrą nebuvo sumokėta) Lankytojai privalo sumokėti papildomą kainos sumą, pagal Operatoriaus nustatytas kainas. Šią papildomą sumą Lankytojai privalo sumokėti Edukacinio pramogų centro registratūros kasoje prieš išeidami (išsiregistruodami) iš Edukacinio pramogų centro.
 14. Išsiregistravimui skiriama ne ilgiau nei 15 minučių laiko. Jei apmokėtas lankymosi laikas iki išsiregistravimo momento viršijamas daugiau kaip 15 minučių, skaičiuojama papildoma kaina kaip už 1 valandą.
20.Vaikas užregistruojamas, išregistruojamas ir išleidžiamas iš Edukacinio pramogų centro tik kartu su Už vaiką atsakingu asmeniu arba, jei Vaikas lankėsi Edukaciniame pramogų centre vienas, - tik atvykus Už vaiką atsakingam asmeniui jo pasiimti. Vaikai vieni iš Edukacinio pramogų centro neišleidžiami.
 1. Išsiregistravus iš Edukacinio pramogų centro anksčiau, t. y. neišbuvus viso apmokėto laiko, arba Lankytoją pašalinus iš Edukacinio pramogų centro dėl šių Taisyklių nesilaikymo, pinigai Lankytojui yra negrąžinami.
Lankytojai privalo išsiregistruoti likus ne mažiau kaip 10 minučių iki Edukacinio pramogų centro darbo laiko pabaigos. III. TVARKOS, ŠVAROS IR BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS
 1. Saugumo tikslais Edukaciniame pramogų centre yra įrengta asmenų filmavimo vaizdo kameromis sistema (plačiau http://www.curiocity.lt/privatumopolitika).
 2. Lankytojas būdamas Edukaciniame pramogų cente ir naudodamasis jo teikiamomis Paslaugomis privalo griežtai laikytis Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų bei vykdyti Centro darbuotojų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Edukaciniame pramogų centre, o Už vaiką atsakingas asmuo yra atsakingas už Vaiko priežiūrą ir šių Taisyklių laikymąsi Edukaciniame pramogų centre ir prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.
 3. Lankytojai lauko drabužius, avalynę, kuprines, sportinius, didelius ir / ar pirkinių krepšius, vaikų vežimėlius privalo palikti Edukaciniame pramogų centre įrengtoje rūbinėje. Rūbinėje yra įrengtos spintelės, kurios rakinamos pačių Lankytojų, todėl Operatorius rekomenduoja tai daryti atidžiai. Dingus asmeniniams daiktams, Lankytojas privalo nedelsiant kreiptis į Centro darbuotoją. Operatorius už dingusius daiktus neatsako.
 4. Vaikai privalo avėti vidaus patalpose tinkamą neslidžią, švarią ir saugią avalynę arba mūvėti švarias kojines. Suaugusieji lankytojai privalo užsidėti vienkartinius antbačius arba avėti vidaus patalpose tinkamą švarią avalynę (norint būti be avalynės – galima mūvėti kojines). Vaikams patariama vilkėti žaidimams tinkamus ir patogius drabužius, be virvelių, neryšėti skarelių, nesegėti grandinėlių, kurios gali įsipainioti į žaidimų įrangą.
 5. Kilus įtarimui Centro darbuotojai turi teisę paprašyti Lankytojų parodyti ir patikrinti įsinešamų į Edukacinį pramogų centrą rankinių turinį.
 6. Pačių Lankytojų sveikatos bei higienos reikalavimų tikslais, Lankytojai turi atrodyti švariai ir tvarkingai.
 7. Centro darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų į Edukacinį pramogų centrą jei:
asmuo nesutinka laikytis ir nesupranta Taisyklių; asmens elgesys gali sutrikdyti Edukacinio pramogų centro tvarką, kelti pavojų Lankytojų saugumui ir sveikatai, higieninei Edukacinio pramogų centro būklei, turtui ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms; įtariama, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų.
 1. Lankytojai privalo naudotą žaidimo inventorių, aprangą ir kitus daiktus grąžinti į vietas.
Jei vienu žaidimo inventoriumi ar įrenginiu vienu metu gali naudotis tik vienas Lankytojas, panaudojus ar pažaidus būtina leisti tai padaryti ir kitiems. Jei norima pakartoti, reikia vėl atsistoti į eilę prie žaidimo. Jei reikia pagalbos, iškilo problema ar klausimų, neveikia įrenginys ar inventorius, arba kažkas susižeidė, būtina kreiptis į Centro darbuotoją.
 1. Edukaciniame pramogų centre draudžiama:
įsinešti savo maistą ir / ar gėrimus; įsinešti / atsivesti gyvūnus; rūkyti, įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines ar kitas draudžiamas medžiagas;       įsinešti ginklus, aštrius, sprogstamus, radioaktyvius, dūžtančius ir / ar kitus pavojingus daiktus ir medžiagas, su kuriomis galima susižeisti pačiam ar sužeisti kitus asmenis, kurie gali sukelti infekciją arba paskleisti aštrų kvapą bei sugadinti Edukaciniame pramogų centre esantį turtą /vertybes / inventorių; gadinti, mėtyti, laužyti ar kitaip niokoti Edukacinio pramogų centro turtą / vertybes / inventorių; rėkauti, bėgioti, stumdytis, laipioti ir šokinėti tam neskirtose vietose; muštis, grubiai elgtis, tyčiotis, keiktis, užgauliai kalbėti, įžeidinėti ir kitaip trukdyti kitiems Vaikams žaisti; šiukšlinti, teršti ar kitaip trikdyti Edukacinio pramogų centro veiklą bei kitų Lankytojų buvimą, atlikti kitus neteisėtus ar gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančius veiksmus; išsinešti Edukaciniam pramogų centrui ar kitiems Lankytojams priklausančias vertybes / turtą / inventorių. Vagystės atveju Centro darbuotojai visada apie tai informuos policiją; pardavinėti, siūlyti pirkti, reklamuoti kitiems Lankytojams bet kokias prekes, daiktus ir / ar paslaugas.
 1. Lankytojai valgyti ir gerti gali tik Edukacinio pramogų centro kavinės erdvėje, gimtadienių / renginių salėse ir kulinarijos klasėje (tik maistą ir gėrimus įsigijus Edukacinio paslaugų centro kavinėje).
 2. Edukaciniame pramogų centre fotografuoti, filmuoti, įrašinėti garsą ir vaizdą bei naudoti padarytas nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus Lankytojams leidžiama tik jų asmeniniais tikslais, draudžiama tai daryti komerciniais tikslais ar įrašinėti, fotografuoti ir filmuoti kitus Lankytojus.
 VEIKSMAI YPATINGŲ SITUACIJŲ METU
 1. Visose Edukacinio pramogų centro patalpose yra sumontuota gaisrinė signalizacijos sistema, automatinė gaisro gesinimo sistema, perimetro apsauginė signalizacinė sistema ir audio sistema, per kurią transliuojami garsiniai pranešimai, t.y. pranešimai, informuojantys, kaip elgtis Lankytojams ir/ar kitiems tretiesiems asmenis Edukaciniame pramogų centre ar už jo teritorijos ribų įvykus avarijai ar susiklosčius kitai ekstremaliai situacijai.
 2. Edukaciniame pramogų centre susiklosčius ekstremaliai situacijai, pvz., gaisrui ar sprogimui, stichiniams ar katastrofiniams reiškiniams, diversijai ar teroro aktui, Lankytojai privalo vykdyti Centro darbuotojų, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų tarnybų nurodymus.
 3. Pastebėjus ugnies židinį arba dūmus, Lankytojai privalo nedelsiant informuoti Centro darbuotojus.
 4. Radus neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamas, chemines ar radioaktyvias medžiagas ar gavus pranešimą apie jas, nedelsiant apie tai informuoti Centro darbuotojus bei nesiimti patiems jokių lokalizavimo bei nukenksminimo veiksmų.
 5. Operatorius, esant ar kilus įtarimui, kad CurioCity prieš vaiką yra naudojamas smurtas, turi teisę apie tai pranešti teisėsaugos institucijoms.
 6. Operatorius turi teisę nedelsdamas, be jokio išankstinio įspėjimo uždaryti Edukacinį pramogų centrą (jo dalį), jeigu kyla grėsmė Edukacinio pramogų centro ar jo Lankytojų saugumui.
 7. Nepilnamečių vaikų tėvai/įstatyminiai jų atstovai ar kiti vaikus lydintys tėvų/įstatyminių atstovų įgalioti pilnamečiai asmenys (giminaitis, draugas, mokyklos mokytojas, darželio auklėtojas ir pan.) pasirašydami šį Sutikimą patvirtina, kad sutinka, įvykus avarijai, iškilus gaisro pavojui ar susiklosčius kitai ekstremaliai situacijai, diversijai ar teroro aktui Edukaciniame pramogų centre ar už jo teritorijos ribų ir dėl to lankytojams kilus būtinybei evakuotis iš Edukacinio pramogų centro, Operatorius, siekdamas apsaugoti Edukacinio pramogų centro lankytojų sveikatą bei gyvybę, esant galimybei, be atskiro vaiko atstovo sutikimo išvestų vaiką iš Edukacinio pramogų centro į saugią, šalia laisvalaikio ir pramogų centro „Mega“ lauko zonos esančią Susitikimo vietą, pažymėtą raudonai žemiau pateiktame plane. Vaiko atstovas yra informuotas ir supranta, kad evakavus vaiką ekstremaliu ar kitu pavojų sveikatai ar gyvybei keliančiu atveju, Operatorius stengsis apsaugoti vaiką ir priims sprendimus, kurie tuo metu geriausiai apsaugos vaiko sveikatą ir gyvybinius interesus.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Edukacinis pramogų centras turi teisę periodiškai vykdyti fotografavimą, filmavimą, daryti vaizdo ir garso įrašus savo patalpose viešųjų renginių metu, apie tai atskirai neįspėdamas Lankytojų, taip pat naudoti šias fotografijas, filmuotą medžiagą ir garso bei vaizdo įrašus Edukacinio pramogų centro rinkodaros tikslais. Lankytojai, patekę į Edukacinį pramogų centrą, automatiškai sutinka, jog jų bei jų atstovaujamų Vaikų nuotraukos, filmuota medžiaga bei garso įrašai būtų naudojami Edukacinio pramogų centro viešinimo tikslais socialinės medijos bei kituose žiniasklaidos kanaluose. Lankytojai turi teisę susisiekti su Edukaciniu pramogų centru su prašymu pašalinti Lankytojo ir / ar Vaiko atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos.
 2. Operatorius neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti. Lankytojai yra patys atsakingi už savo asmeninių daiktų saugumą.
 3. Lankytojų Edukaciniame pramogų centre pamesti ir vėliau kitų asmenų rasti ir perduoti Centro darbuotojams daiktai Operatoriaus nuožiūra saugomi Edukaciniame pramogų centre arba perduodami policijai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Operatorius neatsako už jokius Lankytojų patirtus nuostolius, sužeidimus ir sužalojimus, grėsmę bei žalą jų turtui, sveikatai ar gyvybei, jei Lankytojai nesilaikė šių Taisyklių ar jas kitaip pažeidė.
 5. Lankytojas, padaręs žalą Edukaciniam pramogų centrui, jame esančiam turtui, Lankytojų, kitų trečiųjų asmenų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai / įstatyminiai jų atstovai.
 6. Nepilnamečių tėvai / įstatyminiai jų atstovai ar kiti juos lydintys tėvų / įstatyminių atstovų įgalioti pilnamečiai asmenys (giminaitis, draugas, mokyklos mokytojas, darželio auklėtojas ir pan.) yra atsakingi už jų supažindinimą su šiomis Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
 7. Operatorius nenagrinėja Lankytojo pretenzijų bei neatsako už Lankytojo Edukaciniame pramogų centre patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jeigu Lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.

Kontaktai

I-VII 10-21 val.

Prekybos ir laisvalaikio centras MEGA, Islandijos pl. 32, Kaunas

Prisijunk prie komandos